ДЕЯКІ ПИТАННЯ ОПОДАТКУВАННЯ БЕЗОПЛАТНОГО ОТРИМАННЯ КОНФІСКОВАНОГО МАЙНА ВИЛУЧЕНОГО ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНИХ ПРАВИЛ

Коновалов Юрій Олександрович,

науковий співробітник,

НДІ фіскальної політики,

Університет ДФС України

Можливість безоплатного отримання конфіскованого майна врегульована ПКМУ № 985 від 11.07.2002 р. «Про затвердження порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби». Даною постановою передбачено, що передане безоплатно майно, яке підлягало оподаткуванню митними платежами, якщо вони не були сплачені, може бути відчужене виключно за умови сплати мита та інших податків і зборів, передбачених законодавством під час його ввезення на територію України. Також зазначено, що не вважається відчуженням передача безоплатно отриманого майна іншому структурному підрозділу (територіальному органу) одного державного органу [1].

Контроль за цільовим використанням майна, переданого безоплатно, покладається на державні органи, установи, організації, що його отримали, а також на контролюючі та правоохоронні органи у межах їх компетенції. Нецільове використання, втрата або не відображення в обліку отриманого безоплатно майна, а також інші порушення під час поводження з ним передбачає адміністративну, цивільну або кримінальну відповідальність згідно із законом у юридичної особи, які його отримала.

Щодо оподаткування операцій з безоплатної передачі майна підакцизних товарів: відповідно до підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України безоплатна передача підакцизних товарів прирівнюється до реалізації підакцизних товарів та, відповідно до підпункту 213.1.4 пункту 213.1 статті 213 Податкового кодексу України, є об’єктом оподаткування акцизним податком [2].

Відносно оподаткування операцій з безоплатної передачі майна не підакцизної групи: відповідно до підпункту 197.1.26 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України звільняються від оподаткування податком на додану вартість операції з передачі конфіскованого майна, знахідок, скарбів, майна, визнаного безхазяйним, майна, за яким не звернувся власник до кінця строку зберігання, та майна, що за правом успадкування чи на інших законних підставах переходить у власність держави (у тому числі майна, визначеного у статті 184 Митного кодексу України), у розпорядження державних установ або організацій, уповноважених здійснювати їх збереження або постачання згідно із законодавством, а також операції з безоплатної передачі зазначеного в цьому пункті майна, у випадках, визначених законодавством, у володіння і користування державних органів, установ (організацій), які утримуються за рахунок бюджетних коштів, а також закладів, в яких виховуються діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей. Операції з подальшого постачання зазначених товарів оподатковуються на загальних підставах [2; 3].

Список використаної літератури

  1. Про затвердження Порядку розпорядження майном, конфіскованим за рішенням суду і переданим органам державної виконавчої служби. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/985-2002-%D0%BF.
  2. Податковий кодекс України. Кодекс України; Закон, Кодекс від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17.
  3. Митний кодекс України. Кодекс України; Закон, Кодекс від 13.03.2012 № 4495-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4495-17.