ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МАЄ БУТИ ОПОДАТКОВУВАНОЮ

Романенко Валерій Валерійович

молодший науковий співробітник

ДУ «ІДНТПІН ім. Г. М. Доброва НАН України»

Значні обсяги (понад 45% відносно валового внутрішнього продукту) тіньової економіки в Україні [2] актуалізують науково-практичну проблематику легалізації господарської діяльності у нашій країні.

Легітимізація використання податковими органами непрямих методів податкового контролю може бути інструментом виявлення тих підприємців, які, не декларуючи господарську діяльність, ухиляються від належної сплати податків.

Автоматизоване використання Державною податковою службою України інформації зі всесвітньої комп’ютерної мережі «Інтернет» є доцільним із метою підвищення якості контролю (непрямими методами) за виконанням суб’єктами господарювання їхніх податкових обов’язків, у тому числі – шляхом автоматизованого:

Одним із інструментів попередження та протидії порушенням податкового законодавства, перевіреним понад п’ятнадцятирічним успішним досвідом застосування у Європейському Союзі, є нідерландський веб-робот «XENON» [1, pp. 67 – 68]. Метою створення зазначеного апаратно-програмного комплексу є виявлення інформації щодо оподатковуваної діяльності через мережу «Інтернет». Спочатку даний інструмент знаходить інформацію про економічну діяльність, яка, згідно чинного законодавства, має бути оподаткованою. Потім інформація зберігається, після чого визначається та вноситься до відповідної урядової бази даних суб’єкт господарської діяльності, який має сплатити податки. За аналогією з досвідом Нідерландів, застосування подібного інструмента у нашій країні має сприяти розширенню бази платників податків, зареєстрованих Державною податковою службою України.

Доцільним, на думку автора, є розширення функціональності інформаційної системи «Податковий блок» із застосуванням підходів і принципів, аналогічних застосованим у нідерландському інструменті – веб-роботі «XENON». Імплементація розглянутого досвіду доцільна у вигляді вдосконалення підсистеми «Податковий аудит» автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» шляхом включення до неї програмного продукту, який автоматично виявляє суб’єктів економічної діяльності, що має бути оподаткована, і передає інформацію про них відповідним (територіально) державним податковим інспекціям.

Застосування зазначеної розширеної функціональності інформаційної системи «Податковий блок» є надійним інноваційним інформаційним засобом підвищення рівня законності здійснення господарських операцій, дані про які є доступними у відкритих онлайн-джерелах. Це має призвести до підвищення обсягів надходження податків до бюджету та до легалізації значних обсягів підприємницької діяльності. Запровадження подібного інструмента в Україні має сприяти, по-перше, збільшенню податкових надходжень, зокрема, з податку на прибуток підприємств та податку на доходи фізичних осіб, при оренді нерухомості та інших операціях, по-друге, легалізації значної частини тіньового ринку оренди нерухомості та інших операцій.

Описане вище впровадження опрацювання податковою службою інформації з зовнішніх джерел, на думку автора, сприятиме підвищенню обсягів податкових надходжень через зниження податкових втрат, обумовлених відсутністю належногого декларування  господарської діяльності, та легалізації значних обсягів тіньового ринку оренди нерухомості та інших операцій.

Одним із найважливіших напрямів зміцнення економічної безпеки України через розвиток державного податкового ризик-менеджменту сьогодні є підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи, проваджуваної Державною податковою службою України відносно суб’єктів підприємницької діяльності, які характеризуються високим рівнем ризику порушення законодавства. Важливим чинником підвищення зазначеної ефективності є формування особистої зацікавленості службовців відповідних підрозділів в успішності та якості їхньої діяльності шляхом нормативного закріплення розмірів премій зазначених службовців як чітко встановленого відсотка від узгоджених донарахованих за результатами контрольно-перевірочної роботи сум податкових зобов’язань.

Висновки. У контексті підвищення ефективності контрольно-перевірочної роботи, проваджуваної податковими органами України відносно суб’єктів, які характеризуються високим рівнем ризику порушення законодавства, важливим є формування особистої зацікавленості службовців відповідних підрозділів в успішності їхньої діяльності шляхом нормативного закріплення розмірів премій зазначених службовців як чітко встановленого відсотка від донарахованих за результатами їхньої роботи узгоджених сум податкових зобов’язань.

Проведені дослідження дозволили сформулювати пропозиції для впровадження перевіреного передовою європейською практикою інструмента державного податкового ризик-менеджменту до системи оподаткування нашої країни та спрогнозувати позитивний вплив його імплементації на динаміку економічної безпеки України. Запровадження в роботу податкових органів України розглянутого інструментарію має сприяти підвищенню рівня економічної безпеки України у таких її складових: фінансовій – через зростання обсягів податкових надходжень; соціальній – через підвищення рівня законності господарської діяльності шляхом легалізаці значних обсягів тіньового підприємництва.

Список використаної літератури

  1. Compliance risk management guide for tax administrations. URL: https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/documents/common/publications/info_docs/taxation/risk_managt_guide_en.pdf  (Last accessed: 13.05.2020).
  2. SHADOW ECONOMIES IN UKRAINE. RESULTS OF THE 2019 SURVEY. URL: http://kiis.com.ua/?lang=eng&cat=reports&id=897&page=1 (Last accessed: 13.05.2020).

2 коментарі до “ІННОВАЦІЙНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ВИЯВЛЕННЯ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, ЯКА МАЄ БУТИ ОПОДАТКОВУВАНОЮ”

  1. Валерію, Ви досліджували чи застосовуються в Нідерландах непрямі методи визначення податкових зобов’язань?

  2. Сергію, мною з’ясовано наявність лише двох інструментів державного податкового ризик-менеджменту в Королівстві Нідерланди: описаного веб-робота і системи розподілу платників податків за фіскальною важливістю та фіскальним ризиком, яка називається “Категорія уваги”.
    Визначення податкових зобов’язань непрямими методами застосовується в італійській системі “APPLE”. У першому джерелі до моїх тез описано зазначену систему.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *