ПОДАТКОВА КОНКУРЕНЦІЯ ЯК ЗАСІБ ВПЛИВУ НА МІНІМІЗАЦІЮ СПЛАТИ ПОДАТКОВИХ ПЛАТЕЖІВ

Сластьоненко Оксана Олександрівна,

к.ю.н., доцент, с. н.с., 

доцент кафедри фінансового права

Університет ДФС України

Костючик Дарина Михайлівна,

студентка,  ННІ Права

Університет ДФС України

На зламі XX та XXI століть відбулися трансформаційні процеси, що вплинули та продовжують впливати на всі сторони сучасного суспільства. Функціонування сучасної міжнародної економіки, а також науково-технічна революція, особливо у сфері інформаційних технологій, призвели до розвитку глобалізаційних процесів. Однією з основних тенденцій розвитку світової економіки є прискорення темпів економічного та соціального зростання. Це зумовлює міжнародну міграцію капіталу, міжнародний розподіл праці, посилення спеціалізації виробництв, налагодження тісних економічних відносин між світовими господарствами. За таких умов нерівномірність розвитку різних країн обумовлює загострення економічної, у тому числі, і податкової конкурентної боротьби між окремими регіонами, галузями, кластерами, товаровиробниками. Це набуває особливої вагомості в наш час. Загострення конкурентної боротьби має тісний зв’язок з податковою конкуренцією між країнами світу. Трансформація національних податкових систем, які є одним із регуляторів соціально-економічних відносин держави в умовах посилення глобалізації, котра відбувається під впливом міжнародної податкової конкуренції. Успішне інтегрування у міжнародний економічний простір неможливе без стабільного внутрішнього ринку, ефективного використання відповідних ресурсів і сучасної структури економіки, яка насамперед визначається рівнем податкової системи, що є одним із двигунів міжнародних інтеграційних взаємовідносин.

Дослідженню економічної сутності міжнародної податкової конкуренції присвячено праці таких вітчизняних і зарубіжних авторів: Я. Бозуленко, О. Бакаєв, Д. Лук’яненко, В. Новицький, І. Педь, Е. Девід, Е. Ауербах, Л. Котліков, К. Сметтерс, Д. Вілдасін, К. Едвардс, Д. Мітчел, Д. Уілдасін та ін.

Податкова конкуренція є головним рушієм податкових реформ, здійснюваних країнами. Тому питання запровадження податкових стимулів як можливої відповіді на зовнішні виклики з метою економічного зростання й залучення інвестицій є актуальним у глобальному економічному середовищі. До визначення сутності податкової конкуренції не раз зверталися зарубіжні та вітчизняні науковці. Так, на думку американських вчених Д. Мітчела та Дж. Клеменса, податкова конкуренція розглядається як ситуація, коли люди або компанії можуть скоротити власне податкове навантаження шляхом переміщення свого капіталу, праці чи бізнесу з країн із високим рівнем оподаткування до тих юрисдикцій, де цей рівень нижчий [1]. Р. Тісер вважає, що податкова конкуренція – це використання урядом певної країни низьких ефективних податкових ставок для залучення до неї інвестицій та ділової активності [2].

Вплив податкової конкуренції на розвиток європейських країн постійно обговорювався на рівні таких міжнародних організацій як ОЕСР, МВФ, СОТ/ГАТТ та інших. Так, Організація економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) навпаки пов’язує податкову конкуренцію, перш за все, з ухиленням від сплати податків шляхом використання низькоподаткових юрисдикцій [3]. З іншого боку, деякі науковці вважають, що податкова конкуренція може розглядатися як процес управління конкурентними перевагами податкової системи з метою досягнення сталої конкурентоспроможності національної економіки і є формою економічної конкуренції [4].

Як бачимо, із проведеного дослідження трактування сутності міжнародної податкової конкуренції та визначення її ролі не є однозначним. Одна, її вплив на розвиток світового господарства та розвиток окремо взятої країни визнається всіма. Так, у резолюції Європейського Парламенту «Про поліпшення управління в податкових питаннях», яку було ухвалено 10 лютого 2010 року на пленарній сесії в Страсбурзі, зазначається, що: «Справедлива європейська податкова політика – це якісне податкове управління – тобто прозорість, обмін інформацією на всіх рівнях, ефективне міжнародне співробітництво і справедлива податкова конкуренція, що є ключовим елементом у відновленні глобальної економіки після фінансової кризи 2008 року».

На думку деяких науковців, податкова конкуренція в тому вигляді, в якому вона існує зараз призводить до неефективного розподілу ресурсів по всьому світу. Податкові заходи, котрі мають на меті підтримку економіки та підвищення добробуту населення країн, що розвиваються, формують негативні податкові та економічні умови в міжнародному і внутрішньому контексті. Зокрема, відмічено, що «країни, що розвиваються, які прагнуть отримати переваги від іноземного капіталу, підвищення рівня зайнятості та пов’язаного з ним технологічного прогресу, змушені йти на поступки іноземним інвесторам. Це факт сучасного економічного життя, і багато країн, які розвиваються, вважають, що вони безпорадні, хоча шкода від таких дій може бути величезною». [5, с. 43]

В результаті проведеного дослідження можемо констатувати, що глобалізація та податкова конкуренція призводять до фіскальних криз для країн, які мають намір продовжувати надання соціального страхування. Водночас демографічні чинники і збільшення нерівності доходів, відсутність гарантії зайнятості що є результатом глобалізації, роблять таке соціальне страхування дедалі необхіднішим. Тому, небезпечна податкова конкуренція вже спричинила багато інших наслідків, оскільки такі види політики впливають не тільки на країну, яка реалізує їх, а й на міжнародну податкову та економічну систему. У зв’язку з цим ускладнюється підтримання стабільних доходів уряду; поширюються та звані «податкові притулки»; знижуються ефективні податкові ставки; шкідливі податкові практики впливають на розташування фінансових та інших видів послуг і порушують справедливість, нейтральність і широке суспільне визнання податкових систем загалом.

Список використаної літератури:

1. Бозуленко Я.О. Сутність міжнародної податкової конкуренції. Міжнародна економіка. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки.и С. 52-57

2. Mitchell D. Tax Competition Helps the Global Economy. D Mitchell, J. Clemens. Fraser Institute, Canada, 2003. December. 2 p.

3. Teather R. The Benefits of Tax Competition R. Teather. The Institute of Economic Affairs, 2005.167 p.

4. Harmful tax competition: an emerging global issue. Paris: Organisation for Economic Cooperation and Development, 1998. 80 р.

5. Форте В. Резолюція європейського парламенту: у напрямку до справедливої європейської податкової політики. Митна справа. 2010. № 2 (68). С. 43.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *