УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ : ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА

УДК 336. 221.(075.8)

Сторожук Олександр Володимирович

к. е. н., доцент кафедри митної справи

В сучасних умовах розвитку світової економіки надзвичайно важливе значення має ефективна, дієва політика.

З ухваленням Податкового кодексу України почався новий період розвитку вітчизняної податкової системи, правил, процедур адміністрування. Україна задекларувала європейський вибір, тому необхідно враховувати і детально досліджувати всі ті тенденції, які мають місце в країнах Європейського Союзу, де накопичено величезний досвід у використанні податків та забезпеченні стабільності економічного розвитку. Водночас не можна залишати поза увагою ті явища і процеси, що притаманні суто вітчизняним реаліям.

Реформування податкової системи має на меті проведення реформи, що спрямована на побудову сучасної конкурентоспроможної, соціально орієнтованої ринкової економіки України, забезпечення сталого економічного зростання на інноваційно-інвестиційній основі, проведенні збалансованої бюджетної та соціальної політики на середньострокову перспективу.

Податки відображають складні економічні відносини, а тому мають бути адекватними цим відносинам. В іншому випадку вони не зможуть повною мірою виконувати покладені на них функції. Це – основна вимога, яка ставиться у процесі реформування податкової системи України.

Виваженні рішення Уряду сприятимуть  ліквідації недоліків вітчизняної податкової системи: її суперечності чинних законодавчих норм, відсутності системного підходу, що призведе до зменшення документообігу, а відповідно – спрощення і здешевлення процесу адміністрування податків, стимулювання детенізації  економіки та процесів розширеного економічного відтворення.

Відзначимо той позитив, що КМУ відмовився від підвищення ставок ключових податків, як це зробило ряд  країн ЄС, бюджети яких також мають серйозні дефіцити.

Натомість уряд обґрунтовано віддає перевагу боротьбі з мінімізацією і ухилянням від сплати податків як головному напряму збільшення доходів бюджету.

Це достатньо значний за обсягом ресурс податкових надходжень. За розрахунками експертів Національного інституту стратегічних досліджень, лише через застосування схем мінімізації  оподаткування ПДВ бюджет витрачає 25,6% обсягу потенційно можливих надходжень, а це майже 30 млрд грн. Незаконне відшкодування ПДВ створило умови для особливого різновиду кримінального бізнесу. Ця проблема поглиблюється активними і різноманітними діями учасників тіньової економіки, які будують свій бізнес на незаконному відшкодування ПДВ. Очевидно, що втрати бюджету від мінімізації сплати податку з доходів фізичних осіб та податок на прибуток підприємств також є значним.

Іншим важливим напрямом переорієнтації системи оподаткування може бути впровадження ресурсозберігаючих технологій і посилення оподаткування екологічно шкідливих і небезпечних виробництв.

За рівнем споживання енергії на душу населення Україна посідає одну з лідируючих позицій у світі. Енергомісткість нашого внутрішнього валового продукту в 3,2 разу перевищує відповідний показник індустріально розвинених країн. Винуватці екологічного нещастя повинні стояти перед вибором: постійно сплачувати до державного бюджету величезні суми збору чи принципово розв’язувати проблему викидів – скидів на своєму виробництві.

Слід зазначити, що ухвалення та запровадження Податкового кодексу не означає, що система оподаткування, її нормативно-правова база відтепер не потребують змін.

Зокрема, не вирішеними залишаються питання:напрями реформування спрощеної системи оподаткування;цільове використання податкових пільг;мінімізація рівня тіньового сектору економіки;активний розвиток інституту податкового консультування в Україні;максимальна стимуляція розвитку інновацій, збільшення інвестицій та модернізація основних фондів;розроблення концепцій екологічної безпеки та удосконалення екологічного оподаткування;введення податку на багатство;формування ідеології партнерських взаємовідносин у податковій сфері з урахуванням євростандартів і євроінтеграційного курсу України та подальше запровадження її в податкову практику;мінімізація проявів корупції в діяльності контролюючих органів;визначення та обґрунтування напрямів інформаційної політики ДПС України як відкритого для громадськості органу державної влади;застосування податку на надприбуток.

Суть податку полягає в обкладанні одноразовим податком підприємств через певний проміжок часу після приватизації. База оподаткування – теперішня вартість мінус вартість на момент продажу (реалізаційна вартість), сплата податку – частинами протягом року.

Це дозволить отримати значні фінансові ресурси, знизить рівень національної недовіри до приватизації та збільшить інвестиційну привабливість державних підприємств за рахунок відсутності стимулів до незаконної приватизації.

 Ефективність податкових відносин держави та її суб’єктів доцільно досліджувати через коефіцієнт співвідношення фінансових державних сум суспільних благ і трансфертних платежів та суми податкових платежів. Якщо цей коефіцієнт не опускається нижче 80%, можна говорити про те, що високий рівень оподаткування виправдовує себе й висока гранична корисність вилучених державою обов’язкових зборів з фізичних і юридичних осіб не порушується. Наприклад, у Швеції рівень оподаткування сягає 51% ВВП, але коефіцієнт співвідношення близький до 86%. В Україні такий коефіцієнт –не перевищує 26 %, отже, ефективність використання податкових надходжень у нас у 3,3 рази нижча, ніж у Швеції. Тому увагу слід зосередити не на самому рівні оподаткування в державі, а на ефективності використання податкових надходжень на умовах граничної корисності таких платежів для конкретних платників податків.

Прийняття обдуманих рішень Уряду в цей важкий час сприятиме стабілізації податкового законодавства, а практична і наукова база країни дають підстави стверджувати, що є усі передумови для вдосконалення податкової політики.

Ми завжди готові вислухати зауваження та пропозиції, взяти участь у подальших дослідженнях з розглянутих питань, оскільки робота над їх подальшим розв’язанням продовжується.

Список використаної літератури

  1. Податковий кодекс України: закон України №2755-VI від 02.12.2010р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://portal.rada.gov.ua
  2. Оподаткування зовнішньоекономічної діяльності: навчальний посібник/ О.П.Гребельник, О.В.Сторожук – Ірпінь, УДФСУ, 2018 – 554 с
  3. Умови завершення приватизації в Україні. Аналітичний звіт та рекомендації для Державної програми приватизації/В. Дубровський, О. Пасхавер, Л. Верховодова, Б. Блажчик. – Варшава – Київ, 2007. – 92с.

The complete Worldwide Tax&Finance Site [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.worldwide-tax.com

2 коментарі до “УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКОВОЇ ПОЛІТИКИ : ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА”

  1. Олександре Володимировичу, можна більш детально про податок з різниці цін з приватизації.
    Як бути з тими випадками коли об’єкти приватизації вже були перепродані, реорганізовані, злилися з іншими або навпаки розділилися на менші? Також після приватизації могло відбутися збільшення статутного фонду, внесені додаткові інвестиції та багато що іншого.
    Дякую

  2. Справедливо оцінити на даний час, все що прадано додати,а затрати на модернізацію і т.д….відмінусувати,прирівняти з ціною придбання, врахувавши індексацію-це і буде прибуток. Невже це вірно-діюче підприємство доводять до банкрутства.за копійки купляють.обладнання ріжуть на металолом і одержують в рази більше ?

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *