ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНОМУ СПАДУ В УМОВАХ ДІЇ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОШИРЕННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ

Сушкова Олена Євгеніївна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри митної справи,

провідний науковий співробітник відділу розвитку податкового та митного аудиту НДІ фіскальної політики,

Університет державної фіскальної служби України

Сучасний етап розвитку світової економіки характеризується різким зниженням економічної, зокрема підприємницької активності через обмеження, спричинені поширенням вірусу Covid-19. Так, введення карантинних заходів, обмеження дій громадян країни, часткове припинення міжнародного сполучення або в окремих випадках повне закриття кордонів призвело до того, що суб’єкти господарювання окремих сфер економіки були вимушені призупинити свою діяльність на невизначений час або шукати інші форми та способи здійснювати свою діяльність. І тому, враховуючи, які глобальні трансформаційні процеси відбуваються у світовій економіки й економіки України в частості, й забезпечуючи реалізацію принципу гнучкості, податкова система країни повинна бути адаптована до нових реалій.

Податок на прибуток підприємств за своєю суттю є податком на діяльність. Через введення 12 березня 2020 року в Україні карантинних заходів були введені суттєві обмеження щодо здійснення підприємницької діяльності – повне або часткове призупинення діяльності, переведення господарської діяльності в дистанційний режим. Тому не внесення відповідних коректив у порядок справляння податку на прибуток підприємств як відповідь на наявні виклики та загрози може призвести до не виконання ним у короткостроковій перспективі як фіскальної функції (відсутність прибутку – відсутність надходжень до дохідної частини бюджету країни), так й регулюючої (де стимулювання розвитку окремих сегментів економіки країни, загальне зниження економічної активності в країні тощо). У зв’язку з цим пропонуємо розглянути податкові пільги з податку на прибуток підприємств як інструменти протидії кризовим тенденціям в економіці України.

Так, введення карантинних заходів щодо запобігання поширення вірусу Covid-19 має різний характер та ступень впливу на різні види економічної діяльності. Так, через специфіку економічної діяльності частина суб’єктів господарювання не змогли переналаштувати бізнес-процес у дистанційний або он-лайн формат, але при цьому вимушені обслуговувати виробничі потужності та забезпечувати утримання працівників (далі – Тип 1). Інша частина суб’єктів господарювання змогла оперативно переналаштовати власну підприємницьку діяльність у дистанційний або он-лайн формат без суттєвого скорочення обсягів діяльності, але таке переформатування діяльності коштувало значного обсягу додаткових витрат (далі – Тип 2). Але підприємницька діяльність окремих суб’єктів господарювання не зазнала змін, а в окремих випадках через карантинні заходи її обсяги були збільшені (далі – Тип 3). Враховуючи такі наслідки, доцільним є на тимчасовій основі (до 3 років) диференціювати ставки податку на прибуток підприємств залежно вид виду економічної діяльності, що провадить суб’єктів господарювання.

За даними он-лайн панелі «Економіка карантину» структура надходжень в бюджет, в т.ч. від податку на прибуток підприємств, за березень 2020 року в розрізі видів економічної діяльності мала такий вигляд (табл. 1). При цьому слід зазначити, що до видів економічної діяльності, динаміка сплати податків яких за березень 2020 має від’ємне значення, відносяться «Діяльність домашніх господарств» (-52,7%), «Видобуток корисних копалин і супутні послуги» (-36,85%), «Тимчасове розміщення та організація харчування» (-26,20%), «Сільське, лісове та рибне господарство» (-18,32%), «Водопостачання, каналізація, поводження з відходами» (-13,12%), «Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря» (-10,54%), «Надання інших видів послуг» (-7,71%), «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування» (-6,89%), «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» (-3,15%) [1].

Таблиця 1

Структура надходжень від податку на прибуток підприємств до Зведеного бюджету України за видами економічної діяльності у березні 2020 року

Вид економічної діяльності Обсяг надходжень, тис грн. Частка у загальній сумі сплачених податків за видом економічної діяльності, % Частка у загальній сумі сплаченого податку на прибуток підприємств, %
Секція А Сільське, лісове та рибне господарство 286 309 7,71 1,10
Секція В Видобуток корисних копалин і супутні послуги 2 238 617 36,61 8,62
Секція С Переробка, виробництво товарів, ремонт та монтаж 3 544 710 21,82 13,65
Секція D Постачання електроенергії, газу та кондиціонованого повітря 1 474 496 28,17 5,68
Секція Е Водопостачання, каналізація, поводження з відходами 55 912 10,38 0,22
Секція F Будівництво 1 027 400 40,78 3,96
Секція G Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 5493279 44,13 21,16
Секція H Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність 1 081 830 18,68 4,17
Секція I Тимчасове розміщення та організація харчування 63 920 13,09 0,25
Секція J Інформація та телекомунікації 958 332 31,05 3,69
Секція K Фінансова та страхова діяльність 1 188 684 34,26 4,58
Секція L Операції з нерухомим майном 660 777 32,05 2,55
Секція M Професійна, наукова і технічна діяльність 7 423 710 75,66 28,60
Секція N Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 276 155 21,05 1,06
Секція O Державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування 6 529 0,15 0,03
Секція P Освіта 22 463 1,62 0,09
Секція Q Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 99 386 5,74 0,38
Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 39 428 13,02 0,15
Секція S Надання інших видів послуг 17 031 6,43 0,07
Секція T Діяльність домашніх господарств
Секція U Діяльність екстериторіальних організацій і органів
Секція Z Інші види діяльності 594 0,14 0,00

Джерело: [1]

Враховуючи вищесказане, вважаємо за необхідне, здійснити низку заходів щодо вдосконалення системи адміністрування податку на прибуток підприємств, зокрема встановити на 2 роки (до 31 грудня 2021 року) наступну диференційовану систему ставок податку на прибуток підприємств (табл. 2).

Таблиця 2

Запропонована диференціація ставок з податку на прибуток підприємств

Ставка ППП Суб’єкти господарювання Типу 1 0% (податкові канікули) Суб’єкти господарювання Типу 2 15% Суб’єкти господарювання Типу 3 18%
Вид економічної діяльності Секція T «Діяльність домашніх господарств»;Секція І «Тимчасове розміщення та організація харчування»;Секція Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» розділи 49 «Наземний і трубопровідний транспорт» (крім 49.50 «Трубопровідний транспорт»)‚ 50 «Водний транспорт», 51 «Авіаційний транспорт»; Секція А «Сільське, лісове та рибне господарство»;Секція С «Переробка, виробництво товарів, ремонт та монтаж»;Секція N «Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування»;Секція P «Освіта»;Секція S «Надання інших видів послуг». Секція G «Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів»;Секція F Будівництво;Секція Н «Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність» розділи 52 «Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту», 53 «Поштова та кур’єрська діяльність»інші види економічної діяльності.

Запровадження вищенаведених пропозицій щодо диференційованої шкали ставок податку на прибуток підприємств в розрізі видів економічної діяльності обов’язково потребує вдосконалення системи адміністрування податку на прибуток підприємств в частині розкриття інформації щодо формування оподаткованого прибутку в розрізі видів економічно діяльності. Також з метою мінімізації зловживань диференційованою шкалою податку на прибуток підприємств зі сторони суб’єктів господарювання за рахунок підміни виду економічної діяльності вважаємо за доцільне забезпечити здійснення перехресного контролю податку на прибуток підприємств із податком на додану вартість, який повинен передбачати аналіз складу господарських операцій платнику податку за Електронним реєстром податкових накладних та запровадити непрямі методи контролю [3]. Враховуючи той факт, що сучасні трансформаційні процеси в світовій економіці призвели до переведення більшості операцій в електронний формат, особливої актуальності також набуває запровадження додаткових заходів податкового контролю за електронною комерцією.

Висновки. Забезпечення активізації підприємницької діяльності та збільшення темпів зростання економіки країни як в звичайних умовах розвитку економіки, так і в кризових умовах потрібна адаптація умов справляння податку до стану економіки та тенденцій соціально-економічного розвитку. Запровадження диференційованої шкали ставок податку на прибуток підприємств в розрізі видів економічної діяльності в комплексі із вдосконаленням системи контролю за рахунок використання непрямих методів та перехресного контролю створить додаткові економічні стимули для активізації діяльності в окремих сферах економіки країни та в перспективі до відновлення фіскального потенціалу податкової системи України.

Список використаної літератури:

  1. Економіка карантину: он-лайн панель [Електронний ресурс] // ТОВ «Сучасні маркетингові комунікації». – URL: «https://q.rating.zone/.(дата звернення: 11.05.2020)
  2. Кузьминов Я. Вирусная революция: как пандемия изменит наш мир [Электронный ресурс] // РБК. – URL: https://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774?from=centerhttps://www.rbc.ru/opinions/society/27/03/2020/5e7cd7799a79471ed230b774?from=center (дата звернення: 08.05.2020)
  3. Податковий кодекс України від 02.12.2010 № 2755-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/2755-17 (дата звернення: 10.05.2020).
  4. Ризикові платники податку на прибуток підприємств та методика їх виявлення на основі аналізу показників фінансової звітності / за заг. ред. О. Є. Сушкової. – Ірпінь : Алерта, 2017. – 96 с.

Одна думка про “ПОДАТОК НА ПРИБУТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРОТИДІЇ ЕКОНОМІЧНОМУ СПАДУ В УМОВАХ ДІЇ ЗАПОБІЖНИХ ЗАХОДІВ ЩОДО ПОШИРЕННЯ COVID-19 В УКРАЇНІ”

  1. Чи врегульований, на законодавчому рівні, розподіл вивільнених коштів підприємства з 0 ставкою ППП?Наприклад, на розбудову бізнесу та створення нових робочих місць.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *