РИЗИКИ КОРУПЦІЇ ПРИ ЗДІЙСНЕННІ ЗАКУПІВЕЛЬ ЗА ДЕРЖАВНІ КОШТИ В ОБОРОННІЙ СФЕРІ

Момот Тетяна Валеріївна,

д-р екон. наук, професор,

завідувачка кафедри фінансово-економічної

безпеки, обліку і аудиту;

Ілляшенко Владислав Валерійович,

магістрант гр. ХарМо УФЕБ 18-1з,

Харківський національний університет

міського господарства імені О.М. Бекетова

Питання боротьби з корупцією актуальне в усі часи існування державних інституцій та привертає увагу багатьох дослідників. Для України проблеми запобігання корупції в національній системі державних закупівель продовжують залишатися одним з найактуальніших завдань державного управління. Адже корупція в системі публічних закупівель призводить до колосальних втрат держави та суспільства, створює суттєву небезпеку для життєдіяльності суспільства і на сьогодні масштаби її поширення становлять реальну проблему функціонування системи національної безпеки.

В Україні корупція набула широкого поширення в силу ряду причин як об’єктивного, так і суб’єктивного характеру. До їх числа можемо віднести негативну спадщину минулого, яка не подолана до кінця і в роки незалежності, зокрема, не підконтрольність влади суспільству, пряме ігнорування з боку законодавців. На стані корупції в Україні позначилася і загальносвітова тенденція, яка полягає в тому, що неконтрольованість широкого кола суспільних відносин завжди різко зростає в періоди корінних системних змін. Боротися відомими методами з поширенням і негативними наслідками корупційної діяльності стало надзвичайно складно, а деінде, практично неможливо [1].

Закон України «Про засади запобігання і протидії корупції» 2011 р. визначив корупцію як використання особою, зазначеною в частині першій статті 4 цього Закону, наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 4 цього закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень та пов’язаних із цим можливостей [2].

Ефективність проведення державних закупівель, в першу чергу, залежить від якісного аналізу та визначення існуючих потреб, обов’язкового планування торгів (тендеру), вивчення ринку необхідних товарів, робіт і послуг, правильного обчислення строків проведення торгів тощо. Обсяги і якість державних закупівель мають прямий вплив на розвиток економіки.

Поліпшення якості надання державних послуг, розподілу ресурсів і виконання робіт сприяє як заощадженню державних видатків, так і вивільненню коштів для інвестицій у перспективні галузі економіки або для фінансування соціальних програм. У створенні прозорих правил ринків державних закупівель і відкритті їх для іноземних товаровиробників зацікавлені, передусім, провідні індустріальні країни, які ведуть широку зовнішньоторговельну діяльність і в переважній більшості мають жорстке внутрішнє антикорупційне законодавство.

Діяльність щодо запобігання і виявлення корупції в Головному управлінні Національної гвардії України, а також у територіальних управліннях, з’єднаннях, військових частинах (підрозділах), вищих військових навчальних закладах, навчальних військових частинах (центрах), базах, закладах охорони здоров’я та установах ґрунтується на принципах верховенства права, забезпечення дотримання прав і свобод людини та громадянина, позапартійності, безперервності, законності, відкритості для демократичного цивільного контролю, прозорості, відповідальності, централізованого керівництва, єдиноначальності.

Головним управлінням Національної гвардії України впродовж останніх років ініційовано та здійснено ряд заходів, спрямованих на запобігання та виявлення корупції в її діяльності. Для цього передбачено об’єднання зусиль командування Національної гвардії України, начальників (командирів) військових частин, спрямованих на реалізацію у сфері антикорупційної політики таких пріоритетних напрямів: створення ефективного механізму запобігання і виявлення корупції; реалізація антикорупційної політики в кадровому забезпеченні, формування негативного ставлення особового складу Національної гвардії України до корупції, забезпечення його доброчесності; здійснення заходів щодо дотримання вимог фінансового контролю, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів; запобігання корупції у сфері публічних закупівель; посилення ефективності управління фінансовими ресурсами, забезпечення прозорості виконання бюджетних програм, розвиток та підтримка системи внутрішнього фінансового контролю; створення умов для повідомлень про факти порушення вимог антикорупційного законодавства, захист викривачів; забезпечення відкритості та прозорості, залучення громадськості до здійснення антикорупційних заходів; забезпечення міжнародного співробітництва у сфері запобігання та виявлення корупції.

Системними заходами, які мають антикорупційне спрямування та сприятимуть як запобіганню, так і своєчасному реагуванню на прояви корупційного характеру, мають стати: організаційні заходи;заходи з профілактики корупційних правопорушень (вивчення та роз’яснення основних норм антикорупційного законодавства, вчасне інформування про внесені зміни); заходи щодо контролю за фінансово-господарською діяльністю, перевірка фінансової служби командиром військової частини щодо стану фінансово-господарської діяльності;заходи щодо реагування на корупційні правопорушення та взаємодії з правоохоронними органами-доповідати про корупційні злочини та адміністративні правопорушення негайно по лінії оперативних чергових.

Таким чином, сприяння боротьбі з корупцією потребує вжиття різноманітних заходів до корумпованих чиновників, використання правових, економічних, організаційних та соціальних механізмів мінімізації впливу корупції в органах державної влади.

Список використаної літератури

1. Волошенко А.В.  Державні регуляторні імперативи протидії системній корупції в національній економіці : дис. … д-ра екон. наук : 08.00.03. Київ : НАУ, 2018. 407 с.

2. Про запобігання корупції : закон України від 14.10.2014 р. №1700-VII. URL: http://zakon.rada.gov.ua (дата звернення: 12.05.2020).

3. Виховання доброчесності та боротьба з корупцією в оборонному секторі. Офіційний сайт Defence Integrity. URL: http://defenceintegrity.eu/ru/ system/files/birc_ch14_wegener_pyman_ ukr.рdf (дата звернення: 14.04.2020).

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *