Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії»

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії» – це онлайн-платформа для аналізу актуальних проблем правового розвитку суспільства.

Перед правовою наукою завжди стоїть завдання визначення пріоритетів розвитку права та вирішення проблемних питань праворозуміння, правореалізації та правозастосування. У рамках загального процесу демократичних перетворень відбувається формування нових соціально-економічних відносин, продовжуються вживатися заходи щодо формування громадянського суспільства та правової держави, вдосконалюються механізми ефективного правового регулювання, забезпечення законності та правопорядку. Тому потреба у створенні та видозміні правових норм зберігається постійно. Удосконалення правової системи відбувається внаслідок розумової, теоретичної роботи, результати якої, зокрема, публікуються на сторінках електронного наукового періодичного видання «Правові дискусії».

Електронне наукове періодичне видання «Правові дискусії» виходить два рази на рік й поширюється через мережу Інтернет, засновано рішенням Вченої ради Університету державної фіскальної служби України (УДФСУ) (протокол №  13 від 26.11.2020).

Редакційна колегія електронного наукового періодичного видання «Правові дискусії» висуває та дотримується належних вимог при прийманні та відборі рукописів наукових статей, поданих до редакції журналу, проводить їх внутрішнє рецензування. 

Головний редактор – Драган Олена Василівна, д.ю.н., доцент, Заслужений юрист України, проректор з наукової роботи УДФСУ.

Відповідальний секретар – Кармаліта Марія Володимирівна, д.ю.н., доцент, головний науковий співробітник НДІ ФП УДФСУ.

До електронного наукового видання «Правові дискусії» приймаються наукові статті спеціальностей 081 Право та 293 Міжнародне право.

До друку приймаються статті українською, російською та англійською мовами, що відповідають тематиці видання й містять наукові результати, не опубліковані раніше.

Рукописи наукових статей, подані до редакції журналу, рецензуються членами редакційної колегії, розглядаються та рекомендуються до опублікування Вченою радою УДФСУ.

На сторінках електронного наукового періодичного видання «Правові дискусії» публікуються основні наукові результати досліджень здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, науково-педагогічних працівників та наукових співробітників УДФСУ та є демонстрацією розв’язку комплексних проблем у галузі права. Матеріали, оприлюднені у електронному науковому періодичному виданні «Правові дискусії», є корисними для здобувачів відповідного ступеня вищої освіти, науково-педагогічних працівників, науковців та практиків.

Редакція журналу веде роботу щодо включення наукового видання до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії (категорія Б).

Контактна особа: Кармаліта Марія Володимирівна

Телефон: 0984286173

e-mail: karmalitamasha@ukr.net

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *