DIALECTICS OF THE REFORM OF THE EXCICE TAXATION OF TOBACCO PRODUCTS IN UKRAINE: EUROINTEGRATION ASPECT

У праці висвітлено наукові підході до трансформації акцизного оподаткування тютюнових виробів з метою досягнення цілей фіскальної консолідації та виконання вимог Угоди про асоціацію з ЄС, виявлені тенденції розвитку механізмів оподаткування акцизами тютюнових виробів у країнах ЄС у контексті нових викликів і загроз, звернено особливу увагу на практиках підвищення рівня оподаткування цих підакцизних товарів в окремих країнах ЄС. Виявлено проблеми в реалізації фіскального та регулятивного потенціалу акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні. Обґрунтовано напрями реформування акцизного оподаткування тютюнових виробів в Україні з урахуванням вимог директив ЄС та європейського досвіду.

Авторський колектив складається з Володимира Коротуна, Надії Новицької, Тетяни Кощук, Інни Хлєбнікової.

The paper reveals the scientific approaches to the transformation of the excise taxation of  tobacco products in order to achieve the objectives of fiscal consolidation and the fulfillment of  the requirements of the Association Agreement with the EU. The tendencies of development of mechanisms of taxation of excise taxes on tobacco products in the EU countries in the context of  new challenges and threats are analysed, special attention was paid to the practice of raising the  level of taxation of these excisable goods in certain EU countries. Problems in the realisation of  the fiscal and regulatory potential of excise taxation of tobacco products in Ukraine are  revealed. The directions of reformation of excise taxation of tobacco products in Ukraine are  grounded, taking into account the requirements of EU directives and European experience.

The author`s team consists of : V. Korotun, N. Novytska, T. Koshchuk, I. Khliebnikova.

Завантажити в pdf 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *