ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПОДАТКУ НА ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В УКРАЇНІ

Шляхи удосконалення податку на викиди парникових газів в Україні / Кравченко І. С., Лепеха М. О., Новицька Н. В., Пасічний М. Д., Рябчин О. М., Хлєбнікова І. І., Шумський О. О.; за заг. ред. Н. В. Новицької. Ірпінь, 2021. 150 Читати далі …

Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю.

Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки

У монографії розглянуто економічні аспекти податкової діяльності держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки. Проаналізовано теоретико-методологічні засади інформаційного постіндустріального суспільства та його економіки, висвітлено напрями попередження цінових аномалій на фінансовому ринку в умовах інформаційної економіки, методологічні основи податкової діяльності держави, податкове регулювання прямих іноземних інвестицій у глобальній інформаційній економіці, податкову діяльність держави у фінансовому секторі економіки, сутність і місце податкової безпеки в системі фінансової безпеки держави.

Аналітично-контрольні аспекти, регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки

У монографії розглянуті такі питання, як зміст і напрями регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки; визначення особливостей державного регулювання в основних секторах економіки; дослідження аналітичних аспектів контролю податкових надходжень, а також особливостей контролю окремих видів податків (ПДВ та податку па доходи фізичних осіб); характеристика бюджетного контролю як різновиду державного фінансового контролю, визначення теоретично-методичних аспектів митного контролю; оцінка ефективності митного постаудиту.

Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні

У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості державного фінансового контролю, його функціональне призначення та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи бюджетного, податкового, митного і валютного контролю. Обґрунтовано необхідність створення і сутність системи державного фінансового контролю та основні забезпечувальні елементи її формування, визначено методологічні засади контролю ефективності використання державних коштів і майна, оцінки ефективності та якості системи державного фінансового контролю. Виявлено методологічні засади формування та функціонування вітчизняної системи державного фінансового контролю. Оцінено інституційне і методичне забезпечення державного фінансового контролю, визначено результативність, ефективність і якість діяльності його органів. Запропоновано концепцію створення системи державного фінансового контролю в Україні. Розроблено методичні підходи і пропозиції з удосконалення інституційного забезпечення державного фінансового контролю.

«МИТНИЙ КОНТРОЛЬ ТА МИТНЕ ОФОРМЛЕННЯ В МОРСЬКИХ ПУНКТАХ ПРОПУСКУ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ТА НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ»

Монографія є результатом праці науковців та фахівців з митної справи, об’єднаних спільною метою щодо напрацювання науково обґрунтованих пропозицій з питань здійснення митного контролю та митного оформлення в морських пунктах пропуску

ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ ОПЕРАЦІЙ З ТОВАРАМИ, ЩО ПЕРЕХОДЯТЬ У ВЛАСНІСТЬ ДЕРЖАВИ ЗА ПОРУШЕННЯ МИТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Публічне управління та адміністрування операцій з товарами, що переходять у власність держави за порушення митного законодавств [Електронний ресурс] : кол. моногр.; за заг. ред. Прус Л.Р., Попеля С.А. – Хмельницький, 2020 – 408 с. – (Серія «Податкова та митна справа Читати далі …

Cучасні теоретико-практичні аспекти дослідження резистентного соціального капіталу Держмитслужби

Наукове видання присвячене питанням резистентного соціального капіталу Держмитслужби та структурно складається з п’яти частин. У даній науковій праці розкрито сутність соціального капіталу у контексті інституційного реформування державного управління. Представлено теоретичні аспекти формування соціального капіталу в Україні. Виокремлено та досліджено детермінанти Читати далі …

Удосконалення податкової системи України в контексті викликів та загроз, спричинених поширенням COVID-19

Видання ініційоване колективом НДІ фіскальної політики у відповідь на виклики та загрози, спричинені поширенням COVID-19, та містить узагальнення результатів досліджень авторського колективу щодо вдосконалення податкової системи України. В аналітичній записці визначено пріоритетні напрями інституційних перетворень податкових та митних органів. Вирішено Читати далі …

Запобігання неналежному використанню платниками податків України організаційно-правових форм нерезидентів при здійсненні контрольованих операцій

Запобігання неналежному використанню платниками податків України організаційно-правових форм нерезидентів при здійсненні контрольованих операцій / за заг. ред. С. С. Брехова, Д. М. Стародуба. – Хмельницький, Фоп Мельник А.А. 2019. 150 с. Публікацію підготовлено за результатами виконання НТТР «Удосконалення протидії неналежному Читати далі …