Державний фінансовий аудит: проблеми теорії і практики

У монографії розглянуті такі питання, як уніфікація і вдосконалення понятійного та термінологічного апарату державного фінансового аудиту; процедури і методика державного фінансового аудиту у галузях бюджетного, податкового та митного контролю; шляхи гармонізації принципів, процедур і методики державного фінансового аудиту з різних напрямів фінансового контролю; перспективні напрями розвитку державного фінансового аудиту та державного фінансового контролю.

Податкова діяльність держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки

У монографії розглянуто економічні аспекти податкової діяльності держави в умовах становлення інформаційної постіндустріальної економіки. Проаналізовано теоретико-методологічні засади інформаційного постіндустріального суспільства та його економіки, висвітлено напрями попередження цінових аномалій на фінансовому ринку в умовах інформаційної економіки, методологічні основи податкової діяльності держави, податкове регулювання прямих іноземних інвестицій у глобальній інформаційній економіці, податкову діяльність держави у фінансовому секторі економіки, сутність і місце податкової безпеки в системі фінансової безпеки держави.

Аналітично-контрольні аспекти, регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки

У монографії розглянуті такі питання, як зміст і напрями регулювання фінансово-господарської діяльності суб’єктів економіки; визначення особливостей державного регулювання в основних секторах економіки; дослідження аналітичних аспектів контролю податкових надходжень, а також особливостей контролю окремих видів податків (ПДВ та податку па доходи фізичних осіб); характеристика бюджетного контролю як різновиду державного фінансового контролю, визначення теоретично-методичних аспектів митного контролю; оцінка ефективності митного постаудиту.

Система державного фінансового контролю: формування та розвиток в Україні

У монографії уточнено сутність та ідентифіковано особливості державного фінансового контролю, його функціональне призначення та детермінанти організації, понятійний апарат, функції та принципи бюджетного, податкового, митного і валютного контролю. Обґрунтовано необхідність створення і сутність системи державного фінансового контролю та основні забезпечувальні елементи її формування, визначено методологічні засади контролю ефективності використання державних коштів і майна, оцінки ефективності та якості системи державного фінансового контролю. Виявлено методологічні засади формування та функціонування вітчизняної системи державного фінансового контролю. Оцінено інституційне і методичне забезпечення державного фінансового контролю, визначено результативність, ефективність і якість діяльності його органів. Запропоновано концепцію створення системи державного фінансового контролю в Україні. Розроблено методичні підходи і пропозиції з удосконалення інституційного забезпечення державного фінансового контролю.