Експертні економіко-правові дослідження

Податкові експертизи. Досудове вирішення податкових конфліктів до або під час контрольних перевірок.

Висновки експертів набувають усе більшого значення для встановлення об’єктивної істини, зокрема, під час вирішення податкових спорів, оскільки експертиза дозволяє використовувати найсучасніші досягнення науки і техніки.

Застосовуючи надбання науки, комплексний підхід до вирішення питань, експерт розширює уявлення про предмет розгляду податкового спору і забезпечує високий рівень аргументації на користь однієї зі сторін.

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну експертизу», наукова і науково-технічна експертиза – це діяльність, метою якої є дослідження, перевірка, аналіз та оцінювання науково-технічного рівня об’єктів експертизи і підготовка обґрунтованих висновків для ухвалення рішень щодо таких об’єктів.

Співробітники Науково-дослідного інституту фіскальної політики, які мають дипломи про присудження наукового ступеня кандидата чи доктора наук у відповідній галузі знань або атестат про присвоєння звання старшого наукового співробітника, доцента, професора, а також документи про обрання членами і членами-кореспондентами зазначених вище академій, наділені правом здійснювати наукову і науково-технічну експертизу.

Також для вирішення податкових спорів ще на стадії досудового врегулювання ст. 84 Податкового кодексу України передбачена можливість проведення експертизи під час здійснення податкового контролю контролюючими органами. Зокрема, п. 84.1 встановлено, що «експертиза проводиться у разі, коли для вирішення питань, що мають значення для здійснення податкового контролю, необхідні спеціальні знання у галузі науки, мистецтва, техніки, економіки та в інших галузях». Експерт залучається на договірних засадах та за рахунок коштів сторони, що є ініціатором залучення експерта. Експертиза призначається за заявою платника податків або за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.