Судові податкові експертизи

Донедавна експерти до розгляду податкових спорів залучалися здебільшого на стадії судового розгляду відповідно до Закону України «Про судову експертизу», проте, Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та інших законодавчих актів» від 03.10.2017 передбачено положення щодо залучення до судового процесу експерта з питань права. Стаття 73 Цивільного процесуального кодексу, ст. 70 Господарського процесуального кодексу та ст. 69 Кодексу адміністративного судочинства передбачено можливість залучення експерта з питань права як учасника судового процесу. Такий експерт може залучатися до розгляду справи судом і повинен мати науковий ступінь та бути визнаним фахівцем у галузі права. Вимоги до висновків експерта та положення про їх оцінювання містяться у ст. 114, 115 Цивільного процесуального кодексу, ст. 108, 109 Господарського процесуального кодексу, ст. 112 та 113 Кодексу адміністративного судочинства. Ідеться про застосування аналогії закону, аналогії права або змісту норм іноземного права згідно з їхнім офіційним або загальноприйнятим тлумаченням, практикою застосування, доктриною у відповідній іноземній державі.

Використання поняття «експерт у галузі права» кореспондує з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, адже у практиці Європейського суду з прав людини рішення правозастосовних органів держави, якщо вони є бездоказовими, вважаються порушенням права людини на справедливий суд, що знайшло своє відображення у його рішеннях, у тому числі прийнятих проти України. Таким чином, зазначені зміни дають змогу використовувати висновки експертиз, які підготовлені на замовлення учасників справи (за умови дотримання встановлених вимог).

Також фахівцями Науково-дослідного інституту фіскальної політики, які мають статус судових експертів, здійснюються судові експертизи на підставі Закону України «Про судову експертизу».

Примітка: Правовий інститут експертів у галузі права поширений у багатьох країнах та міжнародних судових інстанціях. Наприклад, у США та Великобританії діють так звані Amicus curiae (з лат. «друг суду») – фізичні або юридичні особи, які не є стороною у справі, а залучаються безпосередніми учасниками, мають високий рівень компетенції та сприяють роботі суду, надаючи відповідні висновки (аmicus curiae brief). Також практика використання наукових експертних висновків уже давно поширена і в діяльності Конституційного Суду України, який направляє запити до провідних юридичних вищих навчальних закладів та наукових установ й використовує підготовлені їхніми провідними науковцями висновки у своїх рішеннях, у тому числі в тих справах, які стосуються сфери оподаткування.